ข่าวและประกาศของเว็บ

ขอเชิญชวน ครู-อาจารย์ร่วมใช้งานระบบ LMS

by ตฤน ขันโคกกรวด -

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้จัดทำระบบ LMS เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning

จึงขอเรียนเชิญครู-อาจารย์ ที่สนใจจะใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่งานศูนย์ข้อมูลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

keyword:

e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
LMS ย่อมาจากคำว่า Learning Management System คือ เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน  ตั้งแต่เนื้อหา  การลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรม  การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ วิกิ  เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา มีคลังข้อสอบ และระบบบริหารจัดการรายวิชา  โดยจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ  โปรแกรมประเภทนี้อาทิ Moodle , Atutor , Learn Square , Caroline , WebCT


(แก้ไขโดย Admin User - จันทร์, 4 มกราคม 2021, 9:55AM)

(แก้ไขโดย Admin User - จันทร์, 4 มกราคม 2021, 9:55AM)


Available courses

20105-2002   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง                   1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.     เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2.      มีทักษะในการคำนวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
3.      มีทักษะในการประกอบวงจร การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึง ความถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.     แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2.      ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้า การอ่านค่าตัวต้านทาน การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม การคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและ กระแสไฟฟ้า วงจรบริดจ์กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน โนดโวลเตจ ทฤษฎีการวางซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

20100-1005    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                            1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
           1. รู้ เข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องด้น
     2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
            1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องด้นและความปลอดภัย
            2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
            3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
            4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิปติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิด ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้ารีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. มีทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนเขียนและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีหรืออื่น ๆ 

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาซีหรือภาษาอิ่น ๆ 

3. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟล ชาร์ต ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วิเคราะห์ วางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้ภาษาซีหรือภาษาอื่น ๆ 

คำอธิบายรายวิชา(ปรับปรุง) 

งานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานติดตั้งโปรแกรมพัฒนา ซอฟต์แวร์ภาษาซีงานชนิดข้อมูลและตัวแปร งานตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ งานตัวดำเนินการ เปรียบเทียบ งานตัวดำเนินการตรรกะและบิตข้อมูล งานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขการ เลือกทำด้วย if งานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขการเลือกทำด้วย if...else งานการเลือกทำ ด้วยการกำหนดเงื่อนไขการเลือกทำด้วย if...else if งานการเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไขการเลือก ทำด้วย switch งานการวนรอบทำซ้ำ (Loops) ด้วยคำสั่ง while งานการวนรอบทำซ้ำ (Loops) ด้วย คำสั่ง do...while งานการวนรอบทำซ้ำ (Loops) ด้วยคำสั่ง for งานการวนรอบทำซ้ำ (Loops) ที่ซ้อน กัน (Nested loop) งานฟังก์ชัน งานคลาสและออบเจ็กต์งานการควบคุมจอภาพและแป้นพิมพ์ งาน การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการออกแบบ  ติดตั้งแก้ปัญญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับออกแบบและวางผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. ติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ทดสอบคุณลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ Hardware และ Software การออกแบบระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN (Virtual Private Network), ATM(Asynchronous Transfer Mode), ISDN, ADSL, FDDI,มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น IEEE802.X, IEEE Series, V Series, X Series etc. อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, Modem ฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
2. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และสวิตชิง
3. มีทักษะในการประกอบ และ ทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิง
4. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวงจรพัลส์และสวิตชิง
2. ประกอบเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และสวิตชิง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรลดรูปสัญญาณ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ สวิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบอร์เตอร์ ฟลิปฟลอบแบบต่างๆ การกำเนิดสัญญาณ การซิงโครไนซ์และไดอะแกรมเวลา ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆ ในงานพัลส์และสวิตชิง

จุดประสงค์รายวิชา
                1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
                2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
                3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สมรรณะรายวิชา
                1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
                2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
                3. ประยุกต์หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์  ท-ป-น 2-3-3

จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่ง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆ
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
2. ออกแบบระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
5. ทดสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์